อัตชีวประวัติ : ผู้ก่อตั้งวัดธรรมปทีป สาธารณรัฐฝรั่งเศส


พระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.9 นาคหลวง
เจ้าอาวาสวัดธรรมปทีป สาธารณรัฐฝรั่งเศส
พระธรรมทูตประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประธานพุทธสมาคมไทยนานาชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อุปสมบท & พระอุปัชฌาย์

พระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก (บุญพคม)
อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวรวิหาร แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทให้

วิทยฐานะ

เปรียญธรรม 9 ประโยค (สอบได้ในขณะที่ยังเป็นสามเณร)
ปริญญาโท สาขาการบริหารองค์การระหว่างประเทศ
คณะสงฆ์พระธรรมทูต (ธรรมยุต) ปฏิบัติศาสนกิจในปัจจุบัน


พระครูใบฎีกา สมหวัง สมโน (สมนาเมือง)

เป็นพระธรรมทูตประจำวัดธรรมปทีป สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึง ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบูรณะพัฒนาศาสนสมบัติ วัดธรรมปทีป
กรรมการบริหาร วัดธรรมปทีป
กรรมการบริหารพุทธสมาคมฯ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
อุปสมบท : เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2541
               ณ พระอุโบสถ วัดคลองมะลิ จังหวัด จันทบุรี
               โดยมี พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
               พระสละ สุชาโต เป็นพระกรรมวาจารย์
               พระประดิษฐ์ สรตฺถิโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์
วิทยฐานะ :
จบหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 11/2548
จบนักธรรมชั้นเอก
จบหลักสูตรพระสังฆาธิการ
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)


พระกันตพงศ์ คุณวฑฺฒโน (จักษุมาตย์)

เป็นพระธรรมทูตประจำวัดธรรมปทีป สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการบริหาร วัดธรรมปทีป
กรรมการบริหารพุทธสมาคมฯ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
อุปสมบท : เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2542
        ณ พระอุโบสถ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม
        โดยมี พระราชวินยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี เป็น พระอุปัชฌาย์
        พระครูปริยัติกิจจาธร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา เป็น พระกรรมวาจารย์
        พระครูธรรมวินยาลังการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา เป็น พระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ :
จบหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 12/2549
จบนักธรรมชั้นเอก
จบปริญญาตรี (พุทธศาสตร์)


พระมหาเสกสรร อนาลโย (สุขสาเกษ)

เป็นพระธรรมทูตประจำวัดธรรมปทีป สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนา นานาชาติ
กรรมการบริหาร วัดธรรมปทีป
กรรมการบริหารพุทธสมาคมฯ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
อุปสมบท : เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2543
        ณ พระอุโบสถ วัดอนาลโย (ภูค้อ) จังหวัด อุดรธานี
        โดยมี พระครูอุดมปัญญากร เจ้าอาวาสวัดภูกระแต เป็น พระอุปัชฌาย์
        พระครูวิชัยคุณวัตร เจ้าอาวาสวัดอนาลโย (ภูค้อ) เป็น พระกรรมวาจารย์
        พระครูพีรจิตโกศล เป็น พระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ :
จบหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 12/2549
จบเปรียญธรรม 4 ประโยค
จบนักธรรมชั้นเอก
จบปริญญาโท (เทโนโลยีการศึกษา)